คำที่มักอ่านผิด

คำที่มักอ่านผิดกรณียกิจ อ่านว่ากะ-ระ-นี-ยะ-กิด
กรรมาธิการ อ่านว่ากำ-มา-ทิ-กาน
ขะมักเขม้น  อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
ขัดสมาธิ  อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
โฆษณา  อ่านว่า โคด-สะ-นา
จตุโลกบาล  อ่านว่า จะ-ตุ-โลก-กะ-บาน
จิตกาธาน อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน
ทูลเกล้าฯ  อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
ปรัชญา  อ่านว่า ปรัด-ยา
ปักเป้า(ปลา) อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า ถ้าหมายถึง ว่าวปักเป้าให้อ่านว่า ปัก-เป้า
ศาสตราจารย์ อ่านว่า สาด-ตรา-จาน
ศัลยแพทย์  อ่าน ว่า สัน-ละ-ยะ-แพด
สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
สมุฏฐาน  อ่านว่า สะ-หมุด-ถาน
สรภัญญะ อ่านว่า สะ-ระ-พัน-ยะ
สลากภัต  อ่านว่า สะ-หลาก-กะ-พัด
สัปดาห์  อ่านว่า สับ-ดา
สัมปรายภพ  อ่านว่า สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ
สุคติ  อ่านว่า สุก-คะ-ติ
อรหันต์  อ่านว่า อะ-ระ-หัน
อาชญากร  อ่านว่า อาด-ยา-กอน
อาสาฬหบูชา  อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา
11 อ่านว่า  สิบเอ็ด
21 อ่านว่า  ยี่-สิบ-เอ็ด
101 อ่านว่า  ร้อย-เอ็ด
1001 อ่านว่า พัน-เอ็ด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น